Title: Rockin' Around the Christmas Tree
Detail: Jazz Ensemble